Naši študenti hlbšie spoznávajú štruktúru a používanie anglického jazyka, literatúru, kultúru anglicky hovoriacich krajín, aktuálne trendy a prístupy k vyučovaniu angličtiny. Majú možnosť podieľať sa na rôznych aktivitách a podujatiach (workshopy, prednášky, alebo festivaly s pozvanými hosťami z mnohých zahraničných krajín). Naši absolventi sa uplatnia v rôznych oblastiach aktívneho používania angličtiny v štátnej správe, súkromnom sektore, treťom sektore, v školstve, médiách, atď. Bonusom pre celoživotnú skúsenosť je získanie priateľov spomedzi domácich a zahraničných študentov, možnosť zúčastniť sa študijných pobytov a stáží Erasmus+ v zahraničí a spoznanie nových zaujímavých ľudí, dobrá príprava pre svoju pracovnú kariéru a životnú cestu.

Štúdium

O Katedre

Katedra anglistiky a amerikanistiky vznikla v roku 1990. Jej prioritou bolo v čo najkratšom čase pripraviť do praxe generáciu vysokoškolsky vzdelaných učiteľov anglického jazyka a literatúry. Napriek náročnosti požiadaviek tohto obdobia sa katedra neustále snažila aj o udržanie vedecko-výskumných štandardov. Jej vedecko-výskumná činnosť sa rozvíjala v intenciách tradícií Katedry anglistiky a germanistiky, ktorá pôsobila na Pedagogickej fakulte v Nitre v rokoch 1969-1979. Vo vedeckej orientácii katedry našiel uplatnenie najmä rozsiahly výskum na medzinárodnej úrovni v oblasti kontrastívnej lingvistiky, literárnej komparatistiky, teórie komunikácie, teórie prekladu a komunikatívnosti vo vyučovaní cudzích jazykov.

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka atraktívne študijné programy v učiteľskej i neučiteľskej forme. Výučbu a vedecko-výskumnú činnosť zabezpečuje dynamický, tvorivý kolektív, ktorý má bohaté pedagogické skúsenosti a aktívne spolupracuje s domácimi i zahraničnými inštitúciami.

Image

Udalosti

18

apr

Divadelný festival

Srdečne vás pozývame na Divadelný festival v cudzích jazykoch pre...

Zobraziť viac

26

mar

ŠVOUČ 2024

Milí študenti, pozývame vás zapojiť sa do Študentskej vedeckej, odbornej...

Zobraziť viac

25

mar

Tolkien Reading Day 2024

25 March is an international Tolkien Reading Day. On that...

Zobraziť viac

Oznamy

02

apr

Prihláste sa na Erasmus+ mobilitu v AR 2024/2025

UKF v Nitre otvára 1. kolo prihlasovania na mobilitu v...

Zobraziť viac

02

apr

Divadelná Nitra hľadá dobrovoľníkov

Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa tento...

Zobraziť viac

18

mar

Student creative writing and book clubs

Zobraziť viac

Členovia katedry

Katedru anglistiky a amerikanistiky tvorí tím odborníkov z oblastí lingvistiky, metodiky, literárnej vedy a kultúrnych štúdií, pre ktorých je odovzdávanie teoretických poznatkov aj praktických zručností študentom viac než len prácou.

Náš tím
Image

Štúdium na katedre

Chcete uspieť ako jazykoví profesionáli na medzinárodnom trhu?
Alebo odovzdávať svoje vedomosti na školách?
Pripravíme Vás na to!

Viac info

ANGLISTIKA – BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Naše jednoodborové štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglistika sa zameriava na rozvoj jazykových, komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku a pripravuje študentov na uplatnenie v oblasti obchodu a súkromnej firemnej sféry, štátnej správy, v oblasti kultúry, turizmu, interkultúrnej mediácie a v oblasti médií. Program sa uskutočňuje v dennej aj externej forme.

ANGLICKÝ JAZYK V ODBORNEJ KOMUNIKÁCII – MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Študijný program Anglický jazyk v odbornej komunikácii pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s angličtinou na odbornej rovine. Program sa uskutočňuje v dennej aj externej forme.

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka možnosť štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom. Tento program sa zameriava na odborné vzdelávanie v oblasti vyučovania anglického jazyka a literatúry, absolventi sa môžu uplatniť ako asistenti učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania a vďaka odbornej a metodickej profilácii sú kvalifikovaní aj na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie. Program sa uskutočňuje v dennej forme.

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka možnosť štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom. Tento program rozvíja teoretické poznatky a praktické zručnosti a spôsobilosti v kombinácii jazykovedných a literárno-vedných disciplín s kľúčovými aspektmi výchovno-vzdelávacieho procesu a pedagogicko- didaktických prístupov. Absolventi sú spôsobilí byť učiteľmi predmetov prislúchajúcim ich špecializácii. Program sa uskutočňuje v dennej forme.

ANGLISTIKA – DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka možnosť doktorandského štúdia v študijnom odbore 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry v dennej aj externej forme.

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM PRE PEDAGÓGOV

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka možnosť rozširujúceho štúdia pre pedagógov v súlade s § 8a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.