Rozširujúce štúdium

Cieľom  štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať anglický jazyk a literatúru na základných a stredných školách. Štúdium sa realizuje v súlade s § 8a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsah štúdia je totožný s akreditovanými študijnými programami učiteľstva anglický jazyk a literatúra pre bakalársky a magisterský stupeň. Štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou. Študenti získavajú po absolvovaní rozširujúceho štúdia vysvedčenie. Celková dĺžka štúdia je 4 semestre, t.j. 2 roky, spolu 240 kontaktných hodín a 120 hodín samoštúdia. Výučba sa realizuje v sobotu od 8.30 do 13.30; 10 týždňov za semester po 6 kontaktných vyučovacích hodín (t.j. 60  hodín/semester).

Podmienky prijatia:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania
  • znalosť anglického jazyka na úrovni min. B1, ktorá sa overí na prvom stretnutí po zápise na štúdium

V prípade akýchkoľvek študijných otázok môžu študenti rozširujúceho štúdia kontaktovať doc. PhDr. Máriu Hrickovú, PhD.