Informácie pre študentov

Milí študenti,

teší nás, že ste sa rozhodli študovať na našej katedre a veríme, že štúdium bude pre vás prínosom nielen po stránke vedomostnej, ale rozšíri aj váš kultúrny a spoločenský rozhľad. Každý z vás pochádza z iného geografického a rodinného prostredia, má vytvorené prirodzené študijné a iné návyky a vlastné vnímanie sveta. Práve kvôli pestrosti názorov a návykov sme sa rozhodli definovať isté kritériá a pravidlá akademického života na katedre, s ktorými je potrebné stotožniť sa nielen z dôvodu jeho úspešného a bezproblémového absolvovania, ale aj z dôvodu zvýšenia kultúry a kvality vyučovacieho procesu. Zásady, ktoré sú uvedené v nasledujúcich riadkoch, sú bežné a štandardné „prevádzkové pravidlá“ na mnohých zahraničných univerzitách.

Prvou základnou požiadavkou je prítomnosť na seminároch/kurzoch, ktoré katedra v danom semestri ponúka. Povolené sú len 2 absencie za semester, vo výnimočných prípadoch (napr. dlhodobejší pobyt v nemocnici) je potrebné konzultovať s vyučujúcim možnosť náhradnej práce za vymeškané hodiny. Používanie mobilných telefónov počas vyučovania za účelom posielania správ, emailov, či aktivity na sociálnych sieťach nie je povolené. Bez výslovného súhlasu pedagóga nie je možné zhotovovať na hodinách obrazové alebo zvukové záznamy.

Ak sa kurz končí skúškou, v súvislosti s jej vykonaním je potrebné si uvedomiť niekoľko základných skutočností. Prihlásenie sa na skúšku je záväzné. Študent má právo odhlásiť sa z termínu skúšky najneskôr jeden deň pred určeným termínom. Ak odstúpi študent z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, ak sa nedostaví bez predchádzajúceho ospravedlnenia alebo závažným spôsobom poruší pravidlá na získanie kreditov, výsledok skúšky je hodnotený FX. Študent sa môže z vážnych dôvodov, najmä zdravotných, ospravedlniť i dodatočne, najneskôr však do troch pracovných dní od určeného termínu skúšky. O uznaní dôvodov ospravedlnenia rozhodne skúšajúci. Počas skúšky nie je študentovi dovolené komunikovať s ostatnými študentmi žiadnym spôsobom, ani používať podporné dokumenty, mobilné telefóny, laptopy a iné elektronické zariadenia bez výslovného súhlasu vyučujúceho.

Súčasťou štúdia je tiež písanie seminárnych prác a esejí, ktoré by mali byť výsledkom samostatnej práce študenta. V prípade, že vyučujúci objaví v eseji alebo seminárnej práci časti, state, odseky alebo vety okopírované z iných zdrojov, napríklad z internetu alebo odbornej literatúry, a pri takýchto citáciách alebo ich parafrázach nebude primeraným spôsobom uvedený ich zdroj (teda úseky budú prezentovane ako vlastne myšlienky študenta),  považuje sa to za vážne porušenie študijnej disciplíny. Ak sa vyskytnú podobné úkazy v záverečnej seminárnej práci, môže to viesť k vylúčeniu z kurzu. Seminárne práce je potrebné odovzdávať v tlačenej podobe.

Na UKF funguje pre všetkých študentov akademický informačný systém AIS, prostredníctvom ktorého musia byť realizované všetky úkony týkajúce sa administrácie štúdia (napr. prihlásenie sa do kurzu, prihlásenie sa na skúšku, zápis známok, atď.). Študent je sám zodpovedný za to, že je na všetky zapísané kurzy prihlásený cez AIS. Ak študent nemá zapísané vo svojom študijnom portfóliu v systéme AIS predmet, ktoré mieni absolvovať počas semestra, vyučujúci nemá možnosť zapísať mu do systému známku.

 

Kolektív pedagógov KAA

Základným predpisom, podľa ktorého sa riadi štúdium na UKF je Študijný poriadok UKF.