Doktorandské štúdium

Anglistika – študijný odbor: 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry

Prijímacie skúšky pozostávajú:

1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
2. z ústneho pohovoru z daného odboru.

Ad.1: Projekt zamýšľanej doktorandskej práce vypracuje uchádzač v rozsahu 3 – 5 strán, vrátane odbornej literatúry. Projekt možno vypracovať v slovenskom alebo anglickom jazyku, podľa toho, v akom jazyku plánuje uchádzač písať doktorandskú prácu. V tomto jazyku tiež uchádzač projekt prezentuje. Zoznam literatúry je súčasťou projektu – uchádzač predstaví svoj projekt s dôrazom na objasnenie svojho chápania zvolenej témy (môže uviesť špecifické vymedzenie resp. spresnenie témy práce) a formu prípravy na štúdium a následný výskum danej problematiky (napr. aké teoretické zdroje súvisiace s navrhovanou témou naštudoval, resp. aký čiastkový výskum príbuzný danej téme v minulosti uskutočnil).

Ad.2: Hlavnou témou ústneho pohovoru je diskusia o pripravenosti uchádzača na doktorandské štúdium a na výskum, ktorý by chcel v rámci tohto štúdia realizovať. Na pohovore sa priamo neskúšajú teoretické poznatky, avšak od uchádzačov sa očakáva dobrá orientácia a erudovanosť v danej problematike a používanie adekvátneho terminologického aparátu.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

V zásade sa projekt, resp. jeho prezentácia pokladajú za úspešné, ak jasne predstavia predpokladané hypotézy a ciele výskumu, naznačia, z ktorých teoretických poznatkov hypotézy vychádzajú, objasní sa výber jazykového materiálu a predpokladaný spôsob jeho analýzy a najmä to, ako predpokladané výsledky tohto výskumu prispejú k lepšiemu (zlepšenému) poznaniu v danej problematike. Uchádzač tiež uvedie, či by tému spracoval v slovenskom alebo anglickom jazyku a svoje rozhodnutie tiež stručne zdôvodní.

Jednotliví členovia komisie vyjadrujú svoje hodnotenie uchádzača množstvom pridelených bodov v zmysle nižšie uvedenej metodiky. Na základe priemeru celkového súčtu bodov pre jednotlivých uchádzačov sa vytvorí poradie úspešnosti.

Kritériá, Maximálny počet bodov:

    1.  Kvalita a odborná vecnosť spracovania projektu, 15 bodov
    2. Prezentácia projektu, celková orientácia v odbore, používanie relevantného terminologického aparátu v priebehu pohovoru, 10 bodov
    3. Celková pripravenosť a (osobné, odborné, pracovné a pod.) predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 5 bodov

Spolu: 30 bodov

Poznámka: Uchádzači, ktorí nedosiahnu minimálne 65% z celkového počtu bodov, nebudú
komisiou navrhnutí na prijatie a ich účasť na pohovore sa bude pokladať za neúspešnú.