Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – magisterský študijný program

Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Študijný program rozvíja teoretické poznatky a praktické zručnosti a spôsobilosti v kombinácii jazykovedných a literárno-vedných disciplín s kľúčovými aspektmi výchovno-vzdelávacieho procesu a pedagogicko- didaktických prístupov v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Vytvára podmienky na rozvoj kritického myslenia, podporuje sebarealizáciu a učí efektívne organizovať, viesť a hodnotiť výchovno-vzdelávací proces. Absolvent ovláda anglický jazyk a literatúru anglofónnych krajín na vysokej úrovni. Má teoretické vedomosti a pozná praktické súvislosti stavby a používania anglického jazyka ako aj analýzy a interpretácie literárnych textov.
Má odbornú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť výchovno-vzdelávací proces. Ovláda problematiku pedagogickej práce v kontexte diverzity vzdelávanej populácie a je spôsobilý viesť a komplexne riešiť odborné úlohy v oblasti jazykového vzdelávania.

Profil absolventa

Absolventi majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovládajú obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, sú oboznámení s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokážu projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolventi získali primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) sú schopní participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Majú taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolventi majú hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, poznajú obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektujú a realizujú výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokážu adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, sú schopní účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vedia efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolventi ovládajú tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú spôsobilí byť učiteľmi predmetov prislúchajúcim ich špecializácii.