O pracovisku

Katedra anglistiky a amerikanistiky vznikla v roku 1990. Jej prioritou bolo v čo najkratšom čase pripraviť do praxe generáciu vysokoškolsky vzdelaných učiteľov anglického jazyka a literatúry.  Vo vedeckej orientácii katedry našiel uplatnenie najmä rozsiahly výskum na medzinárodnej úrovni v oblasti kontrastívnej lingvistiky, literárnej komparatistiky, teórie komunikácie, teórie prekladu a komunikatívnosti vo vyučovaní cudzích jazykov.

Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti ponúka atraktívne študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia v učiteľskej i neučiteľskej forme. Výučbu a vedecko-výskumnú činnosť zabezpečuje dynamický, tvorivý kolektív, ktorý má bohaté pedagogické skúsenosti a aktívne spolupracuje s domácimi i zahraničnými inštitúciami.