Topics in Linguistics

eISSN: 2199-6504

Časopis Topics in Linguistics je medzinárodný vedecký časopis, ktorý vydáva dvakrát ročne Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Časopis sa primárne orientuje na:

  • všeobecnú lingvistiku,

  • interkultúrnu komunikáciu,

  • kritickú analýzu diskurzu,

  • pragmatiku,

  • sociolingvistiku,

  • komparatívnu lingvistiku.

Jeho cieľom je podporovať interdisciplinárne, medzijazykové a interkultúrne prístupy k skúmaniu jazyka. V časopise sa publikujú kvalitné originálne diela zamerané na rôzne teoretické a metodologické perspektívy pri skúmaní širokej škály aktuálnych otázok lingvistických štúdií.

Časopis vychádza v elektronickej a na požiadanie v tlačenej podobe v anglickom jazyku.

Navštíviť stránku časopisu

Časopis je počnúc číslom 13/2014 indexovaný v nasledujúcich medzinárodných databázach a vydáva ho vydavateľsvo De Gruyter Open.

Od 15. 4. 2015 aj v databáze ERIH PLUS:
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=483795

  • Cabell’s Directory

  • Celdes

  • CNPIEC

  • EBSCO – Communication Source

  • EBSCO Discovery Service

  • Elsevier -SCOPUS

  • Google Scholar

  • J-Gate

  • JournalTOCs

  • Naviga(Softweco)

  • Primo Central (ExLibris)

  • ProQuest -Linguistics & Language BehaviorAbstracts (LLBA)

  • ReadCube

  • SCImago(SJR)

  • Summon (Serials Solutions/ProQuest)

  • TDOne(TDNet)

  • WorldCat(OCLC)

  • WEB OF SCIENCE (Emerging Sources Citation Index)

Obsah časopisu si môžete prezrieť na tejto adrese.