Aktuálna ponuka štúdia 2024/2025

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením papierovej (30 €) alebo elektronickej (25 €) prihlášky a jej odoslaním na FF UKF v Nitre v stanovenom termíne.

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM
Ako podať papierovú a elektronickú prihlášku

DÔLEŽITÉ TERMÍNY NA PODANIE PRIHLÁŠKY:
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) – do 31. marca 2024
Magisterské štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2024
Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – do 31. mája 2024

 

Dôležité linky:

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

ANGLISTIKA

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka jednoodborové štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglistika. Tento program sa zameriava na rozvoj jazykových, komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku a pripravuje študentov na uplatnenie v oblasti obchodu a súkromnej firemnej sféry, štátnej správy, v oblasti kultúry, turizmu, interkultúrnej mediácie a v oblasti médií.
V prípade dostatočného počtu záujemcov sa jednoodborový program anglistika otvára aj v externej forme.
Záujemcovia o štúdium sú prijímaní bez prijímacích skúšok.

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka možnosť štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom. Tento program sa zameriava na odborné vzdelávanie v oblasti vyučovania anglického jazyka a literatúry, absolventi sa môžu uplatniť ako asistenti učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania a vďaka odbornej a metodickej profilácii sú kvalifikovaní aj na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.
Záujemcovia o štúdium sú prijímaní bez prijímacích skúšok.

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

ANGLICKÝ JAZYK V ODBORNEJ KOMUNIKÁCII

Katedra ponúka jednoodborové štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglický jazyk v odbornej komunikácii. Tento študijný program pripravuje na širokú škálu možných zamestnaní v podnikateľskej a komerčnej sfére doma aj v zahraničí, všade, kde sa pracuje s angličtinou na odbornej rovine.
V prípade dostatočného počtu záujemcov sa jednoodborový program anglický jazyk v odbornej komunikácii otvára aj v externej forme.
Záujemcovia o štúdium sú prijímaní bez prijímacích skúšok.

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Katedra anglistiky a amerikanistiky ponúka možnosť štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom. Tento program rozvíja teoretické poznatky a praktické zručnosti a spôsobilosti v kombinácii jazykovedných a literárno-vedných disciplín s kľúčovými aspektmi výchovno-vzdelávacieho procesu a pedagogicko- didaktických prístupov. Absolventi sú spôsobilí byť učiteľmi predmetov prislúchajúcim ich špecializácii.
Záujemcovia o štúdium sú prijímaní bez prijímacích skúšok.

ĎALŠIE FORMY ŠTÚDIA

ANGLISTIKA – DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM (PhD.)

Doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry.

Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame, aby sa oboznámili s oblasťami výskumu školiteľov doktorandských prác na KAA, prípadne si dohodli konzultáciu k zamýšľanému výskumu. Aktuálne informácie o doktorandskom štúdiu a témy doktorandských prác sú zverejnené na stránke FF UKF.

Uchádzač musí mať ukončený druhý stupeň štúdia VŠ. Doktorandské štúdium sa vykonáva v internej a externej forme. Uchádzač si vyberie tému zo zverejnenej ponuky, naštuduje relevantné zdroje a samostatne pripraví projekt práce, ktorý predstaví na prijímacom pohovore.

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

Cieľom  štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať anglický jazyk a literatúru na základných a stredných školách. Obsah štúdia je totožný s akreditovanými študijnými programami učiteľstva anglický jazyk a literatúra pre bakalársky a magisterský stupeň.
Podmienkou prijatia na štúdium sú ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania a znalosť anglického jazyka na úrovni min. B1.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo nás sledujte na sociálnych sieťach.