Záverečné práce, obhajoby a štátne skúšky

Študenti sa pri písaní záverečných prác v rámci všetkých štúdijných programov katedry riadia Smernicou č. 13/2020 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach.

Tu pre študentov katedry uvádzame detailné inštrukcie aj v anglickom jazyku.

Katedra pre Vás pripravila aj odporúčania k prípravám na obhajoby záverečných prác a prehľad informácií o priebehu obhajob a štátnych skúšok, ktoré si môžete stiahnuť nižšie; všetky inštrukcie, usmernenia a šablóny sú pre študentov dostupné aj na stránke predmetu Seminár k záverečným prácam na univerzitnom Edu portáli.