Anglistika – bakalársky študijný program

Charakteristika študijného programu a profil absolventa

Program sa zameriava na komplexný rozvoj jazykových, komunikatívnych a interkultúrnych kompetencií v anglickom jazyku a dôrazom na premostenie lingvistických disciplín (praktikum anglickej výslovnosti, morfológia, lexikológia, syntax) s literárnymi (britská, americká, postkoloniálna, detská literatúra). Program ponúka disciplíny zamerané na interkultúrnu komunikáciu, projektový manažment, IT zručnosti alebo využitie anglického jazyka v masmédiách a editovaní, v ktorých sa rozvíjajú mäkké zručnosti, analytické a kritické myslenie, schopnosti riešenia problémov a komunikačné zručnosti.

Absolventi dôkladne ovládajú anglický jazyk v jeho písomnej a hovorenej podobe, majú adekvátne vedomosti o literárnom, kultúrnom a historickom kontexte anglofónnych krajín. Sú schopní analyzovať a interpretovať literárne a neliterárne texty, kreatívne aplikujú teoretické znalosti z oblasti interpersonálnej komunikácie a projektového manažmentu v praxi, flexibilne uplatňujú nadobudnuté teoretické znalosti pri riešení interdisciplinárnych problémov a využívajú IT zručnosti pri príprave samostatných a skupinových projektov. Absolventi dokážu efektívne komunikovať a prezentovať svoje názory a využívajú kritické myslenie a analytické zručnosti.

Uplatnenie absolventa

Absolventi sa môžu uplatniť v oblasti obchodu a súkromnej firemnej sféry, štátnej správy, v oblasti kultúry, turizmu, interkultúrnej mediácie a v oblasti médií. Môžu tiež pokračovať v magisterských programoch ako napr. anglický jazyk v odbornej komunikácii ako aj v iných príbuzných študijných odboroch.