Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – bakalársky študijný program

Charakteristika študijného programu

Študijný program je zameraný na odborné vzdelávanie v oblasti vyučovania anglického jazyka a literatúry. Rozvíja teoretické vedomosti a praktické zručnosti, hlavne v oblasti stavby a používania angličtiny a interpretácie literárnych textov anglofónnych krajín, a pomáha nadobudnúť kompetencie potrebné pre ďalšie štúdium v odbore. Podporuje skúsenostné štúdium a učí porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny.
Absolvent ovláda anglický jazyk na vysokej odbornej úrovni v písanej aj hovorenej forme a pozná základný obsah disciplín študijného zamerania učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Disponuje základnými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre samostatnú tvorivú činnosť a pre spoluprácu pri riešení odborných projektov v oblasti jazykového vzdelávania. Má predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

Profil absolventa

Absolventi majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolventi získali vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia programov učiteľského vzdelávania sú schopní uplatniť sa ako asistenti učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.