Magisterské štúdium

Katedra ponúka jednoodborové štúdium anglického jazyka, literatúry a kultúry v študijnom programe anglický jazyk v odbornej komunikácii. V prípade dostatočného počtu záujemcov sa jednoodborový program anglický jazyk v odbornej komunikácii otvára aj v externej forme.

Študijný  program neučiteľský

Anglický jazyk v odbornej  komunikácii

Študijný plán – denná/externá forma štúdia

Tézy k štátnym skúškam z lingvistiky a kultúrnych štúdií

 

Katedra taktiež ponúka možnosť štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom.

Študijný  program učiteľský

Učiteľstvo predmetu anglický jazyk a literatúra v kombinácii

Študijný plándenná forma štúdia

Tézy k štátnym skúškam

 

Záujemcovia o štúdium sú prijímaní bez prijímacích skúšok.

Pokyny pre študentov