doc. Elena Ciprianová, M.A., PhD.

Konzultačné hodiny: piatok 16.15 –  17.00 alebo dohodou
Kontakt: eciprianova@ukf.sk

Tel.: +421 37 6408 471

Kancelária: 236

Predmety:
Morfológia anglického jazyka
Sociolingvistika

Aplikovaná lingvistika

Psycholingvistika

Textová lingvistika

Písomný prejav

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti:
– jazyková variácia, interkultúrna komunikácia, interkultúrna komunikatívna kompetencia, kognitívna lingvistika, výskum idiómov, medzijazykové porovnávanie konceptuálnych metafor

 

Prehľad vybraných publikácií:

Ciprianová, E., Kováčová, Z. : Figurative ‚eye‘ expressions in the conceptualization of emotions and personality traits in Slovak, 2018.  JEZIKOSLOVLJE.  ISSN 1848-9001, Vol. 19, no. 1,  2018, p. 5-38.

Ciprianová, E. Minasyan, S., Ruda, O.: English Language Education Policies in East Europe: the Cases of Slovakia and Ukraine. Cross-Cultural Studies: Education and Science. ISSN 2470-1262, Vol. 2, no. 1, 2017, p. 49-66.

Ciprianová, E., Miššíková, G., Ruda, O.: Translating Slovak Literature into English: Approaches and Implications.  Nitra: UKF, 2016. ISBN 978-80-558-1086-7.

Kováčová, Z., Ciprianová, E.: Revealing the anthropocentric nature of language and the theory of the living word in the interpretation of the concepts vidieť ‘see’, vedieť ‘know’ and veriť ‘believe’ in the Slovak language. Topics in Linguistics. ISSN 2199-6504, Vol. 17, no. 2, 2016, p. 59-72.

Ciprianová, E., Vrábelová, M.: Slovak students´ comprehension of English figurative idioms containing body parts. Topics in Linguistics. ISSN 2199-6504, Vol. 15, no. 1, 2015, p. 35-42.

Ciprianová, E.: Metafora ako kognitívny, jazykový a kultúrny fenomén v angličtine. Nitra:  UKF, 2013.  ISBN 978-80-558-0414-9.

Ciprianová, E., Mačura, M., Vančo, M.: Interkultúrne dimenzie prekladu.  Nitra: UKF, 2012.  ISBN 978-80-558-0095-0.

Billíková, A., Ciprianová, E.: Anglická gramatika: cvičebnica + testy. Nitra: Enigma, 2011. ISBN 978-80-8133-004-9.

Ciprianová, E.,  Vančo, M.: English in the age of globalization: Changing ELT models, restructuring relationships.    Journal of Linguistic and Intercultural Education. ISSN 2065-6599. Vol. 3, 2010, p. 123-135.

Ciprianová, E.: Kultúra a vyučovanie cudzieho jazyka.  Nitra: UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-301-1.